If you have a Facebook account, click here to continue logging in.


If you don't have a Facebook account, click here to log in with your Neopets information.
jjjjjjjjjjjjjjjjj129 the Faerie Kougra

Neopet


jjjjjjjjjjjjjjjjj129 does not have a Petpet.
0
Statistics
Owner: chickychloe22 (chickychloe22)

jjjjjjjjjjjjjjjjj129 likes gathering food.
When meeting others, jjjjjjjjjjjjjjjjj129 would act very friendly.


- Attributes -

Age: 3,865 days old (92,766 hours)
Birthday: 10th July (Y7)
Level: 11
Gender: Male
Height: 68 cms.
Weight: 120 lbs.

Fishing Skill: 0

Jobs Completed: 0
Jobs Failed: 0
Job Rank: Intern

- Battledome Stats -

Hit Points: 20 / 20
Strength: herculean
Defence: average
Movement: fast
Intelligence: above average

Played: 8
Won: 4
Lost: 4
Drawn: 0
Score: 126

Challenge jjjjjjjjjjjjjjjjj129
in the BATTLEDOME!

  
jjjjjjjjjjjjjjjjj129's rating:

5 stars